Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wyniki rekrutacji do projektu

Pod poniższym linkiem znajduje się lista rankingowa szkół zgłoszonych do udziału w projekcie "Chemia w moim otocznienie". Do udziału w projekcie zakwalifikowano wszystkie zgłoszone szkoły. Bardzo prosimy o zapoznanie się z dalszym przebiegiem procesu rekrutacji i przygotowaniem odpowiednich dokumentów.

wyniki rekrutacji

Szkoła zakwalifikowana do udziału w projekcie zobowiązana jest do podpisania porozumienia (Zał 3 do regulaminu) z Uniwersytetem Jagiellońskim nie później niż do 01.10.2019. Ponadto szkoła, której uczniowie zostaną Uczestnikami Projektu, zobowiązana jest dostarczyć do siedziby Wydziału Chemii UJ nie później niż do 01.10.2019:

a) deklarację uczestnictwa w projekcie dla każdego przewidzianego Uczestnika Projektu – Zał 4 do regulaminu, podpisaną przez opiekuna prawnego Uczestnik,

b) oświadczenie Uczestnika Projektu (Zał 5 do regulaminu) zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla każdego Uczestnika Projektu, podpisane przez opiekuna prawnego Uczestnika Projektu.

Wydrukowane dokumenty należy przesyłać na adres:

Wydział Chemii UJ
Michał Płotek
Gronostajowa 2
30-387 Kraków
z dopiskiem: „Chemia w moim otoczeniu”

Zaproszenie do składania ofert na transport uczestników projektu

Zapraszamy do składania ofert dotyczących transportu uczestników projektu Chemia w moim otoczeniu na trasie:

Dąbrowica – Kraków – Dąbrowica

trzykrotnie w dniach 17 kwietnia 2020 (1. zajęcia), 24 kwietnia 2020 (2. zajęcia), 8 maja 2020 (3. zajęcia).

zapytanie ofertowe

zał nr do zapytania ofertowego

Zaproszenie do składania ofert na dostarczenie odczynników, szkła, sprzętu laboratoryjnego oraz materiałów gospodarstwa domowego

Zapraszamy do składania ofert na dostarczenie odczynników, szkła, sprzętu laboratoryjnego oraz materiałów gospodarstwa domowego na potrzeby projektu Chemia w moim otoczeniu:

zaproszenie do składania ofert

zał 1 do zaproszenia

Zaproszenie do składania ofert na transport uczestników projektu

Zapraszamy do składania ofert dotyczących transportu uczestników projektu Chemia w moim otoczeniu na trasie:

Sułoszowa/Wielmoża – Kraków – Wielmoża/Sułoszowa

trzykrotnie w dniach 10 stycznia 2020 (1. zajęcia), 21 lutego 2020 (2. zajęcia), 6 marca 2020 (3. zajęcia).

zapytanie ofertowe

zał nr do zapytania ofertowego

Ogólne warunki ubezpieczenia

Pod poniższymi linkami znajdują się Ogólne Warunki Ubezpieczenia uczestników projektu Chemia w moim otoczeniu w roku szkolnym 2019/2020.

OWU 1

OWU 2

OWU 3

OWU 4

Rekrutacja na rok szkolny 2019/2020

Zapraszamy do składania wniosków rekrutacyjnych do projektu Chemia w moim otoczeniu. Wnioskodawcami powinny być szkoły zgłaszające całe klasy lub grupy uczniów. Grupa powinna liczyć nie mniej niż 25 uczniów. W jednym wniosku można aplikować o przyjęcie do projektu więcej niż jednej klasy/grupy uczniów.

W ramach rekrutacji szkoła jest zobowiązana do:

  1. wypełnienia i przesłania w formie elektronicznej Formularza zgłoszeniowego (załącznika nr 1 do Regulaminu) na adres maturauj@chemia.uj.edu.pl, w którym określi m.in. ilość uczniów proponowanych do uczestnictwa w Projekcie i klasę do jakiej uczęszczają uczniowie zainteresowani udziałem w Projekcie,
  2. przygotowania i przesłania na adres mailowy maturauj@chemia.uj.edu.pl skanu listu motywacyjnego (według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do Regulaminu) opieczętowanego pieczęcią szkoły i podpisanego przez dyrekcję szkoły, w którym opisze problemy z jakimi borykają się uczniowie klasy/klas wskazanych przez tą szkołę w czasie realizacji materiału dydaktycznego przewidzianego podstawą programową przedmiotów przyrodniczych i ścisłych  (tj. np. brak infrastruktury laboratoryjnej lub niewystarczające wyposażenie laboratoriów, zbyt liczne klasy i inne ograniczenia uniemożliwiające lub ograniczające uczniom możliwość samodzielnego przeprowadzania doświadczeń w czasie zajęć szkolnych),
  3. przesłania w postaci skanu Regulaminu rekrutacji i udziału w projekcie – parafowanego na każdej stronie oraz podpisanego i opieczętowanego pieczęcią szkoły na ostatniej stronie przez dyrekcję szkoły na adres mailowy maturauj@chemia.uj.edu.pl.

W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny z kierownikiem projektu dr. Michałem Płotkiem - 696 989 600 (niedostępny w dniach 20-25.08.2019).

Lista dokumentów: