Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Całoroczne warsztaty przygotowujące do matury z chemii

Warsztaty maturalne z chemii „Ostatni Dzwonek przed Maturą” to 10 spotkań tematycznych, w czasie których omawiany jest cały zakres materiału obowiązujący na egzaminie maturalnym z chemii.

Maria Skłodowsk-Curie zaprasza na warsztaty dla maturzystówWarsztaty odbywają się w soboty o godzinie 10.00 w budynku Wydziału Chemii UJ (Gronostajowa 2, 30-387 Kraków) według następującego planu:

 1. Wykład dotyczący najważniejszych zagadnień z omawianego działu. Przedstawione zostaną również przykładowe zadania z arkuszy maturalnych oraz najczęściej popełniane błędy. Czas trwania wykładu to około 80 do 120 minut.
 2. Ćwiczenia, podczas których uczniowie, podzieleni na kilkunastoosobowe grupy, będą rozwiązywać specjalnie dla nich przygotowane autorskie zadania. Zostaną one ułożone w taki sposób, aby zapewnić gruntowne powtórzenie wiadomości z zakresu omawianego działu. Pozwolą również maturzystom na oswojenie się ze specyfiką zadań egzaminu maturalnego. Czas trwania ćwiczeń to około 135 minut.
 3. Samodzielna praca uczniów. Uczniowie otrzymają zadania, które następnie będą rozwiązywać samodzielnie w domu.

Ramowy rozkład materiału na warsztatach maturalnych w roku szkolnym 2019/2020 zaprezentowano poniżej tabela. Czcionką pochyłą oznaczono treści wykraczające poza program, które będą przedstawiane uczniom od podstaw.

 1. Atom i cząsteczka. Budowa atomu. Cząstki elementarne wchodzące w skład atomu. Jądro atomowe. Liczba masowa, liczba atomowa, masa atomowa, masa cząsteczkowa. Zmiana właściwości pierwiastków na tle układu okresowego.  Izotopy. Skład izotopowy pierwiastków. Izotony i izobary. Przemiany promieniotwórcze. Czas połowicznego rozpadu. Elektrony w atomach. Orbital atomowy. Liczby kwantowe. Konfiguracja elektronów w atomach. Wiązania chemiczne w teorii Lewisa i Kossela. Typ wiązania a właściwości substancji chemicznych. Orbitale cząsteczkowe i atomowe. Hybrydyzacja. Koncepcja VSEPR. Przewidywanie kształtu oraz budowy cząsteczek.
 2. Tlenki, wodorki, kwasy, zasady i sole. Dysocjacja elektrolityczna oraz hydroliza. Nomenklatura i właściwości związków nieorganicznych. Charakter chemiczny. Zachowanie związków nieorganicznych wobec wody. Projektowanie doświadczeń. Teorie kwasów i zasad. Dysocjacja elektrolityczna. Proces hydrolizy. Odczyn wodnego roztworu. Stopień dysocjacji. Reakcje związków nieorganicznych. Wybrane związki kompleksowe. Typy reakcji chemicznych.
 3. Reakcje i właściwości pierwiastków bloków s, p, d i f. Równania redoks. Reakcje i właściwości wybranych pierwiastków bloku s, p, d i f. Reakcję litowców z tlenem i z wodą. Reakcję Cr, Mn, Fe, Zn, Ag. Właściwości i reakcje fluorowców. Uzgadnianie równań reakcji chemicznych metodą jonowo-elektronową i metodą bilansu elektronowego.
 4. Podstawy obliczeń chemicznych. Roztwory. Mol. Masa Molowa. Objętość mola gazów, warunki normalne. Prawo zachowania masy. Prawo stałości składu. Prawo Avogadra. Kryteria podziału roztworów. Faza rozpraszająca i faza rozproszona. Wpływ różnych czynników na rozpuszczalność substancji. Krzywe rozpuszczalności. Stężenia molowe i procentowe. Rozcieńczenia roztworów.
 5. Powtórka z pierwszej klasy i z gimnazjum. Skały  i minerały. Przeróbka wapieni i gipsu. Przeróbka kwarcu. Cement i beton. Źródła zanieczyszczeń gleb i ich ochrona. Alotropia – odmiany węgla. Paliwa kopalne. Benzyna – właściwości i otrzymywanie. Wpływ spalania paliw kopalnych na stan środowiska przyrodniczego. Alternatywne źródła energii. Mechanizm usuwania brudu. Składniki kosmetyków okiem chemika. Emulsje. Nowoczesne środki myjące i piorące. Środki czystości a środowisko przyrodnicze. Skład  produktów spożywczych. Fermentacja i jej skutki. Inne przemiany chemiczne żywności. Dawka lecznicza i dawka toksyczna. Tworzywa sztuczne – otrzymywanie, właściwości. Włókna naturalne, sztuczne i syntetyczne.
 6. Elementy chemii ogólnej (termochemia i statyka). Teoria zderzeń oraz teoria kompleksu aktywnego. Profil energetyczny reakcji chemicznej. Procesy odwracalne. Katalizatory i inhibitory. Entalpia reakcji chemicznej. Reakcje egzo- i endotermiczne. Stan równowagi. Prawo działania mas (stała równowagi, reguła przekory). Stała dysocjacji. Prawo rozcieńczeń Ostwalda. Iloczyn jonowy wody – pH.
 7. Elementy chemii ogólnej (kinetyka i elektrochemia). Szybkość reakcji chemicznej. Równanie kinetyczne. Reguła van’t Hoffa. Wpływ czynników na szybkość reakcji chemicznych. Aktywność chemiczna metali. Elektroliza. Korozja (elementy).
 8. Wstęp do chemii organicznej. Węglowodory. Alkany, alkeny, alkiny, areny. Właściwości i reakcje węglowodorów. Izomeria. Typy reakcji organicznych.
 9. Jednofunkcyjne pochodne węglowodorów. Właściwości i reakcje jednofunkcyjnych pochodnych węglowodorów.
 10. Dwufunkcyjne i wielofunkcyjne pochodne węglowodorów. Stereochemia. Właściwości i reakcje dwufunkcyjnych i wielofunkcyjnych pochodnych węglowodorów. Stereochemia.