Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Całoroczne wykłady przygotowujące do matury z chemii

Wykłady powtórkowe do matury z chemii „Ostatni Dzwonek przed Maturą” to 9 spotkań tematycznych, w czasie których omawiany jest cały zakres materiału obowiązujący na egzaminie maturalnym z chemii.

Maria Skłodowsk-Curie zaprasza na warsztaty dla maturzystówWykłady odbywają się w czwartki o godzinie 18.30 i są prowadzone w formie zdalnej poprzez bezpłatną platformę ZOOM. Czas trwania wykładów to około 90 minut. Uczestnictwo w wykładach zapewnia specjalnie dedykowana zajęciom grupa na facebooku (Wykłady powtórkowe z chemii 2021/2022 "Ostatni dzwonek przed maturą"). W postach tej grupy filmy z wykładami będą zapisane, tak aby każdy mógł je odtworzyć w dowolnym terminie.

W  czasie wykładów powtórzone zostaną najważniejsze treści z 9 działów tematycznych:

  1. Atom i cząsteczka. Budowa atomu. Cząstki elementarne wchodzące w skład atomu. Jądro atomowe. Liczba masowa, liczba atomowa, masa atomowa, masa cząsteczkowa. Zmiana właściwości pierwiastków na tle układu okresowego.  Izotopy. Skład izotopowy pierwiastków. Izotony i izobary. Przemiany promieniotwórcze. Czas połowicznego rozpadu. Elektrony w atomach. Orbital atomowy. Liczby kwantowe. Konfiguracja elektronów w atomach. Wiązania chemiczne w teorii Lewisa i Kossela. Typ wiązania a właściwości substancji chemicznych. Orbitale cząsteczkowe i atomowe. Hybrydyzacja. Koncepcja VSEPR. Przewidywanie kształtu oraz budowy cząsteczek.
  2. Tlenki, wodorki, kwasy, zasady i sole. Dysocjacja elektrolityczna oraz hydroliza. Nomenklatura i właściwości związków nieorganicznych. Charakter chemiczny. Zachowanie związków nieorganicznych wobec wody. Projektowanie doświadczeń. Teorie kwasów i zasad. Dysocjacja elektrolityczna. Proces hydrolizy. Odczyn wodnego roztworu. Stopień dysocjacji. Reakcje związków nieorganicznych. Wybrane związki kompleksowe. Typy reakcji chemicznych.
  3. Podstawy obliczeń chemicznych. Roztwory. Mol. Masa Molowa. Objętość mola gazów, warunki normalne. Prawo zachowania masy. Prawo stałości składu. Prawo Avogadra. Kryteria podziału roztworów. Faza rozpraszająca i faza rozproszona. Wpływ różnych czynników na rozpuszczalność substancji. Krzywe rozpuszczalności. Stężenia molowe i procentowe. Rozcieńczenia roztworów.
  4. Reakcje i właściwości pierwiastków bloków s, p, d i f. Równania redoks. Reakcje i właściwości wybranych pierwiastków bloku s, p, d i f. Reakcję litowców z tlenem i z wodą. Reakcję Cr, Mn, Fe, Zn, Ag. Właściwości i reakcje fluorowców. Uzgadnianie równań reakcji chemicznych metodą jonowo-elektronową i metodą bilansu elektronowego.
  5. Elementy chemii ogólnej I. Teoria zderzeń oraz teoria kompleksu aktywnego. Profil energetyczny reakcji chemicznej. Procesy odwracalne. Katalizatory i inhibitory. Entalpia reakcji chemicznej. Reakcje egzo- i endotermiczne. Stan równowagi. Prawo działania mas (stała równowagi, reguła przekory). Stała dysocjacji. Prawo rozcieńczeń Ostwalda. Iloczyn jonowy wody – pH.
  6. Elementy chemii ogólnej II. Szybkość reakcji chemicznej. Równanie kinetyczne. Reguła van’t Hoffa. Wpływ czynników na szybkość reakcji chemicznych.
  7. Wstęp do chemii organicznej. Węglowodory. Alkany, alkeny, alkiny, areny. Właściwości i reakcje węglowodorów. Izomeria. Typy reakcji organicznych.
  8. Jednofunkcyjne pochodne węglowodorów. Właściwości i reakcje jednofunkcyjnych pochodnych węglowodorów.
  9. Dwufunkcyjne i wielofunkcyjne pochodne węglowodorów. Stereochemia. Właściwości i reakcje dwufunkcyjnych i wielofunkcyjnych pochodnych węglowodorów (zakres matury 2022). Stereochemia.

Dodatkowo uczestnikom zostanie udostępniony dodatkowy wykład dotyczący wybranych treści realizowanych w 1 klasie szkoły średniej, a więc na poziomie podstawowym.