Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Uniwersytet Młodego Odrkywcy - Chemia w moim otoczeniu

Projekt Chemia w moim otoczeniu, o numerze POWR.03.01.00-00-U022/17 jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego -Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, III Oś priorytetowa „Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju”, Działanie 3.1 „Kompetencje wszkolnictwie wyższym”, w programie Ścieżki Kopernika 2.0.

Celem projektu Chemia w moim otoczeniujest podniesienie kompetencji oraz wzbudzenie zainteresowania nauką przedmiotów przyrodniczych i ścisłych oraz rozwinięcie zdolności do rozumowania naukowego wśród grupy dzieci i młodzieży w wieku 6-16 lat zarówno z terenów miejskich jak i wiejskich Polski południowej poprzez realizację zajęć laboratoryjnych z zakresu chemii opartych w głównejmierze na podstawach programowych przedmiotów przyrodniczych i ścisłych realizowanych w czasie edukacji szkolnej.

Projekt realizowany jest w trzech modułach wiekowych:

  • klasy 1-3 szkół podstawowych
  • klasy 4-6 szkół podstawowych
  • klasy 7-8 szkół podstawowych oraz 3 klasa gimnazjalna.

W projekcie planowany jest udział łącznie 900 uczniów szkół podstawowych i/lub gimnazjalnych, po 300 uczniów z każdego z powyższych modułów wiekowych.

Udział w projekcie szkół i uczestników projektu jest bezpłatny. Dodatkowo w ramach udziału w projekcie realizator projektu zobowiązuje się opłacić:

  • koszty ubezpieczenia uczestników projektu od następstw nieszczęśliwych wypadków w okresie ich uczestnictwa w projekcie,
  • dojazd od siedziby szkoły uczestnika projektu do siedziby Wydziału Chemii UJ i z powrotem dla uczestników projektu i ich opiekunów ze szkół zlokalizowanych w gminach wiejskich,
  • obiad (zupa + drugie danie + napój) dla uczestników projektu i ich opiekunów ze szkół zlokalizowanych w gminach wiejskich.

Uczestnicy projektu zobligowani są do uczestnictwa w trzech spotkaniach laboratoryjnych, z których każde trwa 4 godziny lekcyjne, odbywających się w wybrane piątki roku szkolnego na terenie Wydziału Chemii UJ (ul. Gronostajowa 2, 30-387 Kraków), których terminy zostaną ustalone w porozumieniu z dyrekcją szkoły (lub inną osobą wskazaną do kontaktów z ramienia szkoły).

Loga instytucji patronackich w projekcie Chemia w moim otoczeniu