Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Uniwersytet Młodego Odrkywcy - Chemia w moim otoczeniu

Projekt Chemia w moim otoczeniu, o numerze POWR.03.01.00-00-U022/17 jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego -Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, III Oś priorytetowa „Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju”, Działanie 3.1 „Kompetencje wszkolnictwie wyższym”, w programie Ścieżki Kopernika 2.0.

Celem projektu Chemia w moim otoczeniujest podniesienie kompetencji oraz wzbudzenie zainteresowania nauką przedmiotów przyrodniczych i ścisłych oraz rozwinięcie zdolności do rozumowania naukowego wśród grupy dzieci i młodzieży w wieku 6-16 lat zarówno z terenów miejskich jak i wiejskich Polski południowej poprzez realizację zajęć laboratoryjnych z zakresu chemii opartych w głównejmierze na podstawach programowych przedmiotów przyrodniczych i ścisłych realizowanych w czasie edukacji szkolnej.

Projekt realizowany jest w trzech modułach wiekowych:

  • klasy 1-3 szkół podstawowych
  • klasy 4-6 szkół podstawowych
  • klasy 7-8 szkół podstawowych oraz 3 klasa gimnazjalna.

W projekcie planowany jest udział łącznie 900 uczniów szkół podstawowych i/lub gimnazjalnych, po 300 uczniów z każdego z powyższych modułów wiekowych.

Udział w projekcie szkół i uczestników projektu jest bezpłatny. Dodatkowo w ramach udziału w projekcie realizator projektu zobowiązuje się opłacić:

  • koszty ubezpieczenia uczestników projektu od następstw nieszczęśliwych wypadków w okresie ich uczestnictwa w projekcie,
  • dojazd od siedziby szkoły uczestnika projektu do siedziby Wydziału Chemii UJ i z powrotem dla uczestników projektu i ich opiekunów ze szkół zlokalizowanych w gminach wiejskich,
  • obiad (zupa + drugie danie + napój) dla uczestników projektu i ich opiekunów ze szkół zlokalizowanych w gminach wiejskich.

Uczestnicy projektu zobligowani są do uczestnictwa w trzech spotkaniach laboratoryjnych, z których każde trwa 4 godziny lekcyjne, odbywających się w wybrane piątki roku szkolnego na terenie Wydziału Chemii UJ (ul. Gronostajowa 2, 30-387 Kraków), których terminy zostaną ustalone w porozumieniu z dyrekcją szkoły (lub inną osobą wskazaną do kontaktów z ramienia szkoły).

Loga instytucji patronackich w projekcie Chemia w moim otoczeniu