Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Szczegółowy plan warsztatów weekendowych

Przykładowy plan warsztatów przedstawia poniższa tabela. W pyrzpadku większej ilości grup bloki tematyczne mogą być realizowane w innej kolejności.

Prosimy aby na zajęcia sobotnie stawić się nie później niż o godzinie 12.30. W niedzielę, w czasie przerwy obiadowej uczestnicy otrzymają obiad w bufecie na Wydziale Chemii UJ (koszt obiadu wliczony jest w cenę warsztatów).

Sobota

11:00 – 11:45     Możliwość wglądu do prac Próbnej Matury z Chemii z Wydziałem Chemii UJ i Dziennikiem Polskim.

11:45 – 12:00     Omówienie spraw organizacyjnych, podział uczestników na grupy, przejście do sali ćwiczeniowych.

12:00 – 14:05     Obliczenia chemiczne.

Pojęcie mola i masy molowej. Obliczenia w roztworach – stężenia molowe i procentowe. Objętość molowa gazów w warunkach normalnych. Prawo zachowania masy oraz prawo stałości składu. Prawo Avogadra. Rozpuszczalność i krzywe rozpuszczalności. Rozcieńczanie roztworów. Obliczenia w oparciu o równania reakcji chemicznych oraz obliczenia dla reagentów zmieszanych w ilości niestechiometrycznej.

14:20 – 16:25     Atom i cząsteczka.

Budowa atomu. Cząstki elementarne wchodzące w skład atomu. Jądro atomowe. Liczba masowa, liczba atomowa, masa atomowa, masa cząsteczkowa. Zmiana właściwości pierwiastków na tle układu okresowego.  Izotopy. Skład izotopowy pierwiastków. Izotony i izobary. Przemiany promieniotwórcze. Czas połowicznego rozpadu. Elektrony w atomach. Orbital atomowy. Liczby kwantowe. Konfiguracja elektronów w atomach. Wiązania chemiczne w teorii Lewisa i Kossela. Typ wiązania a właściwości substancji chemicznych. Orbitale cząsteczkowe i atomowe. Hybrydyzacja. Koncepcja VSEPR. Przewidywanie kształtu oraz budowy cząsteczek.

16:40 – 18:45     Systematyka związków nieorganicznych. Reakcje i właściwości pierwiastków bloków s, p i d. Równania redoks.

Nomenklatura i właściwości związków nieorganicznych. Charakter chemiczny. Zachowanie związków nieorganicznych wobec wody. Projektowanie doświadczeń. Teorie kwasów i zasad według Arrheniusa oraz Brønsteda. Dysocjacja elektrolityczna. Proces hydrolizy. Odczyn wodnego roztworu. Reakcje związków nieorganicznych. Wybrane związki kompleksowe. Materiały i tworzywa pochodzenia naturalnego. Chemia gleby. Reakcje i właściwości wybranych pierwiastków bloku s, p, d i f. Reakcję litowców z tlenem i z wodą. Reakcje Cr, Mn, Fe, Zn, Ag. Właściwości i reakcje fluorowców. Uzgadnianie równań reakcji chemicznych metodą bilansu jonowo – elektronowego i metodą bilansu elektronowego.

Niedziela

10:00 – 12:05     Kinetyka, termodynamika oraz statyka chemiczna. Elektrochemia.

Profil energetyczny reakcji chemicznej. Procesy odwracalne. Katalizatory i inhibitory. Entalpia reakcji chemicznej. Reakcje egzo- i endotermiczne. Prawo Hessa. Stan równowagi. Prawo działania mas (stała równowagi, reguła przekory). Stała dysocjacji. Prawo rozcieńczeń Ostwalda. Iloczyn jonowy wody – pH. Szybkość reakcji chemicznej. Równanie kinetyczne. Reguła van’t Hoffa. Wpływ czynników na szybkość reakcji chemicznych. Aktywność chemiczna metali. Korozja i metody ochrony przed korozją.

12:20 – 14:25     Węglowodory i ich jednofunkcyjne pochodne.

Właściwości i reakcje węglowodorów: alkany, alkeny, alkiny i areny. Izomeria. Typy reakcji organicznych. Właściwości i reakcje, jednofunkcyjnych pochodnych węglowodorów. Źródła energii. Chemia środków czystości. Paliwa obecnie i w przyszłości.

14:25 – 15:25     Przerwa obiadowa (obiad wliczony w cenę zajęć).

15:25 – 17:30     Dwufunkcyjne oraz wielofunkcyjne pochodne węglowodorów. Stereochemia.

Właściwości i reakcje dwu- i wielofunkcyjnych pochodnych węglowodorów. Chemia wspomaga nasze zdrowie. Chemia w kuchni. Chemia opakowań i odzieży.